Son Gezilenlericon
   iconRezervasyonlarım
   icon
   Çalışma Saatleri09:00 - 20:00
   icon
   YARDIM / DESTEK+90 252 622 03 03+90 532 622 29 89
   Gizlilik Şartları

   KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ

   1. GİRİŞ

   Aqua Grup Turizm Emlak İnşaat Kuyumculuk Ticaret AŞ (buradan sonra “Aqua Grup” olarak anılacaktır) olarak, siz çalışanlarımıza verdiğimiz önemin bir parçası olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında sizlerin teslim etmiş olduğunuz kişisel verilerin saklanması, kaydedilmesi, işlenmesi ve aktarılması hususlarında sizleri aydınlatmak için işbu aydınlatma metni hazırlanmıştır.

   Bilindiği üzere KVKK’nın 10. maddesi kapsamında kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusunun;

   a)Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,

   b)Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

   c)İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

   ç)Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,

   d)11 inci maddede sayılan diğer hakları”

   konusunda bilgi vermekle yükümlülüğü ve zorunluluğu bulunmaktadır. Aqua Grup veri sorumlusu olup, Verilerinizle ilgili aşağıda da açıklanacak olan taleplerinizi;

   Karagedik, 1104. Sk. No: 16/11, 48300 Fethiye/Muğla  adresine yapacağınız yazılı bir bildirimle iletebileceğiniz gibi,

   veri@supervillam.com adresli e-mail adresine de bildirim yapmanız mümkündür.

    

   1. TANIMLAR

   Aydınlatma metninin taraflarca açık ve izaha mahal bırakmaksızın anlaşılabilmesi adına aşağıda KVKK kapsamında tanımlanan terimler ve anlamları sizlerin dikkatlerine sunulmuştur.

   Bu kapsamda;

   Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayalı ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,

   Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette  kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini,

   İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

   Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

   Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

   Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,

   Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,

   Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

   Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

   Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

   ifade etmektedir.

    

   1. AÇIK RIZA

   Açık rıza KVKK kapsamında düzenlendiği üzere; belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır. Sizler tarafından kendilerinize ait genel, özel ve hassas nitelikli kişisel verilerinizin; işlenmesine dair onayınız anlamına gelmektedir. Bu kapsamda özgürce, yeterli bilgi sahibi olarak ve tereddüte mahal verilmeyecek ölçüde verilen rıza ve onay beyanları açık rıza olarak kabul edilmektedir.

   KVKK’nın 5/1. maddesi doğrultusunda kişisel verilerin, istisnalar haricinde açık rıza olmadan işlenemeyeceği somutlaşmıştır. Yine KVKK’nın 8/1. maddesi kapsamında kişisel verilerin açık rıza olmaksızın aktarılamayacağı kanunlaşmıştır.

   Bu doğrultuda sizlerden sözleşme ilişkisi sırasında edinilecek olan kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması, kaydedilmesi, gerektiğinde anonim hale getirilmesi, üçüncü kişilerle paylaşılması konusunda istisnalar harici konularda rıza talep etmekteyiz.

   Tarafınızca bilgilendirildiğiniz üzere, rıza gösterilen kutucukların işaretlenmesi sizden talep edilmektedir. Nitekim, işbu metinde yer aldığı üzere tarafınızın genel ve özel nitelikte verileri rıza dahilinde işlem görecektir.

    

   1. KİŞİSEL VERİLERİNİZ VE İŞLENME AMAÇLARI

   Siz saygıdeğer çalışanımız, Aqua Grup ailesinin bir parçasısınız. Bu kapsamda sizlere verilmiş olan değerin bir diğer yansıma biçimi de, sizlerin tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verilerinize yaklaşım biçimimizdir. Bu kapsamda aşağıda yer alan kişisel verileriniz rıza formu dahilinde saklanmakta, kaydedilmekte, işlenmekte ve aktarılmaktadır:

    

   1. Kimlik Bilgileri (İsim, Soy İsim, Doğum Tarihi, Uyruk, Kimlik Fotokopisi, T.C. Kimlik Numarası, Doğum Yeri, Cinsiyet, Medeni Durum, T.C. kimlik kartı bilgileri),
   1. İletişim Bilgileri (Telefon, E-mail, İkamet adresi),
   1. Finansal ve Hukuki Veriler (Sizlerle yapılmış olan her türlü sözleşme,
    Maaş detayları, bordrolar, prim hak edişleri, prim tutarları, icra dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, banka hesap cüzdanı ve maaş hesabı bilgileri asgari geçim indirimi bilgisi, özel sağlık sigortası tutarı),
   1. Özel nitelikte kişisel verileriniz (Sağlık raporu, sabıka kaydı, sakatlık durumu/tanımı/yüzdesi, akciğer grafisi, işitme ve görme testleri, hamilelik durumu ve raporu, sağlık ve doğum izni bilgileri, dernek/vakıf üyelikleri, sendika bilgileri),
   1. Eğitim bilgileri (Öz geçmiş, İlkokul, Ortaokul, Lise, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora bilgileri, sertifika bilgileri, alınan kurs bilgileri, eğitim ve beceriler),
   1. Fotoğraflar, kamera ve ses kayıtları, mülakat kayıtları,
   1. Performans bilgileri (Aylık performans kaydı, prim kaydı ve takip kayıtları),
   1. İş Hukukuna ilişkin diğer veriler (kıdem, ihbar tazminatı bilgisi, işyeri dosyası, yıllık izin, hafta tatili pusulaları, Ulusal Bayram ve Genel Tatil çalışma durumlarına ilişkin çizelgeler),
   1. Diğer bilgiler (Ehliyet,  şehit yakını olma durumu, stajyer durumu, binilen servis, binilen durak verileri),

   Aqua Grup tarafından kişisel verileriniz;

   1. İş sözleşmesinin ifası için (çalışanların izin onayı, bakiye izinlerin görüntülenmesi, izin düzenlemelerinin yapılması, çalışanların işten çıkış işlemlerinin yapılması, bordro işlemlerinin yapılmasının sağlanması, çalışanlara maaş ödemelerinin yapılması ve benzeri),
   2. İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile, diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla,
   3. Gerektiği takdirde ve yazılı başvuru üzerine adli ve idari makamlara teslim edilmek üzere,
   4. Müşteri sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde (Müşteri şikayetlerinde müşterinin haklı/haksız ayrımının yapılması, müşteri memnuniyetinin arttırılması, müşteri ihtiyacının anlaşılması ve müşteri ile ilişkili süreçlerin iyileştirilmesinin sağlanması, Müşteriye hizmet kalitesinin değerlendirilmesi ve çalışanlara eğitim verilmesi)
   5. Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla (bağlı olan şirketlerimize, ortaklarımıza, hissedarlarımıza, şirket veri saklama kapasitesini koruma amacıyla saklama süreleri boyunca saklanabilmesi için arşiv firmalarına aktarılması, ulaşım, araç tedariki, kartvizit basımı, otopark kaydı gibi sebeplerle ilgili konuda çalışılan firma(lara) aktarılması),

   şeklinde yer alan amaçlarla saklanmakta, kaydedilmekte, işlenmekte ve onay vermeniz halinde aktarılmaktadır.

   1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

   Sizlere ait kişisel verilerin sitemiz ve firmamız tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve iş süreçlerinin yönetilmesi, ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası için üçüncü kişilere onay verilmesi halinde paylaşılabilecektir.

   Yine; yurt dışı seyahatlerinde ve eğitimlerinde iletişim sağlanması, seyahat organizasyonunun sağlanması ve toplu e-posta gönderimlerinin yapılabilmesi için yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir.

   Yanı sıra tarafımızca yukarıda belirtilen amaçlarla şirket yetkililerimize, iştiraklerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlar ile özel kurumlara aktarılabilecektir.

   1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ USULU, HUKUKİ SEBEPLER

    

   Sizlerin kişisel verileri yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda; kanunen zorunlu olan haller, sözleşmelerin ifası kapsamında ve bütünlüğünde gerekli olması, kampanya stratejilerinin belirlenmesi genel ilkeler uyarınca kişisel verilerin ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi esastır.

   Bu kapsamda, genel ilkelere uygun olarak saklama sürelerini tespiti için her bir veri işleme süreci ile ilgili olarak mer’i mevzuat hükümleri kapsamında sürecin amacı ile birlikte değerlendirmeler yapılmaktadır. Dolayısıyla, asgari yasal yükümlülük süreleri ile zamanaşımı sürelerinin dolmasına kadar kişisel veriler saklanmaktadır.

   Sürelerin sona ermesi ile birlikte, herhangi bir süreç kapsamında kişisel verilerin işleme amacı ortadan kalkıyor ise; kişisel verileriniz KVKK’ya uygun olarak anonimleştirilmekte, silinmekte ve/veya yok edilmektedir.

   Bu doğrultuda sizlerin kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı yahut elektronik ortam aracılığıyla, yukarıda belirtilmiş amaçlar doğrultusunda tarafımızca sunulan hizmetlerin mevzuata uygun olarak sunulabilmesi ve bu kapsamda şirketimizin sözleşme ve yasalar uyarınca doğan yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile toplanmakta ve işlenmektedir.

   Kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve bu aydınlatma metni kapsamında öngörülen hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda toplanacak, işlenecek ve paylaşılacaktır.

   1. VERİLERİN MUHAFAZASI

    

   Sizlerin tarafımıza teslim etmiş olduğunuz kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesi kapsamında işbu metinde de açıklanan amaçlarla; uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte; sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

   Bunların yanında; kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, veri sorumlusu sıfatıyla şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olan, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilen, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu sıfatını haiz şirketimizin meşru menfaatleri için işlenmesi zorunlu olan verileriniz, bu başlık altında belirtilen sürelerin geçmesi durumunda ancak bu cümlede tahdidi olarak sayılmış amaçların gerçekleştirilmesi için kullanılabilecektir.

   Bu nedenlerle saklanan kişisel verilerinize başka bir amaç ile erişilmesine izin verilmeyecek ve ancak zaruri durumlar kapsamında kullanılabilecektir. Sayılan zaruri durumların sona ermesi halinde kişisel verileriniz usulüne uygun olarak silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

   1. VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

   Tarafımızca kaydedilen, saklanan, toplanan, işlenen ve aktarılan kişisel verilerle alakalı olarak bütün taleplerinizi yukarıda da yer aldığı üzere veri@supervillam.com e-mail adresine yapabilirsiniz.

   Bu kapsamda talepleriniz, KVKK uyarınca ve talebin niteliği de göz önünde tutularak en geç otuz (30) iş günü içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

   Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretin talep edilmesi söz konusu olabilecektir. 

   KVKK’nın 11. maddesi uyarınca ilgili kişiler (veri sahipleri);

   1. Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
   1. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
   1. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
   1. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
   1. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bu değişikliklerin bildirilmesini isteme,
   1. Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanmış, işlenmiş ve aktarılmış olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
   1. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
   1. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

   İşbu form üzerinde yer verilen hususlar ile ilgili olarak, hukuki ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda değişiklikler söz konusu olabilecektir.

    

    

   WhatsApp Destek!
   ARA
   iconWHATSAPP
   icon
   ×Müşteri Temsilcileri
   XREZERVASYON OLUŞTUR
   Tarihler Müsait
   Giriş Saati :Çıkış Tarihi:
   • Konaklama Süreniz0 Gün
   • Elektrik Ücreti0.000 ₺
   • Temizlik Ücreti0.000 ₺
   • Ön Ödeme0.000 ₺
   • Girişte Yapılacak0.000 ₺
   • Toplam0.000 ₺
   UYGUNLUK TAKVİMİ
   Müsait
   Dolu
   Ödeme Bekliyor
   Giriş-Çıkış
   Tıklayın Sizi Arayalımicon
   Talebiniz AlındıSizi En Kısa Zamanda Arayacağız.
   x
   Sizi arayalım!Müşteri temsilcimiz ile konuşun...

   Sizi arayabilmemiz için telefon numaranızı girin ve ne zaman konuşmak istediğinizi seçin